Bestyrelsen

 

Bestyrelsens sammensætning April 2024 (valgt på GF d. 29.04.24):

Forperson: Michael Madvig (bygninger, nyheder)

Næstforperson: Nanna Wang Carlsen (nyheder)

Ordinære medlemmer:

 Kristoffer Berg (Ansættelsesudvalg)

Maya Hagemann (Vedligeholdelsesudvalg, bygninger, præsentation)

Rikke Brown (Ansættelsesudvalg)

Torin Bolvinkel (Økonomi og restance/friplads)

Sisse Egeberg (Udvalg for forældredialog)

Mads Hedegaard (Medarbejdernes repræsentant)

Suppleanter:

1. Suppleant: Brian Berthelsen

2. Suppleant: Anne Surballe Tornelund (Udvalg for forældredialog)

 

 

Bestyrelsens beretninger

Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen for bestyrelsen på Hareskovens Lilleskole har til formål at dokumentere, hvordan en række centrale beslutningsgange og funktioner i øvrigt håndteres i skolens årlige cyklus. Via forretningsordenens anvisninger sikres lovlige og hensigtsmæssige processer for skolens beslutningstagning og -implementering.

Læs forretningsorden her

Bestyrelsesarbejdet

Hareskovens Lilleskole er en friskole og underlagt friskoleloven. Det indebærer, at bestyrelsen, som er valgt af forældrene på generalforsamlingen og består af forældre, har ansvaret overfor Undervisningsministeriet.

I henhold til lovens krav, vælger forældrene også tilsynsførende, som har til opgave at “føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.” (citat: Friskoleloven §9 stk. 2). 

Arbejdet i bestyrelsen er omfattet af de vedtægter, som forældrene har vedtaget for skolen. Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende skolens økonomi og drift i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolens ledelse der rådgiver bestyrelsen i kraft af sin administrative erfaring og faglige indsigt. Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsens arbejde, herunder også et årshjul for tilbagevendende arbejdsopgaver. Som bestyrelsesmedlem tilknyttes man bestyrelsesdelen i skoleintra, hvor alle relevante oplysninger tilgås. 

 

Det direkte samarbejde mellem bestyrelsen og personalet foregår ved at begge parter er repræsenteret ved hinandens møder. Bestyrelsens medlemmer deltager på relevante møder for personalet efter behov. 

Bestyrelsesarbejdet er krævende. Tidsmæssigt svinger indsatsen lidt alt afhængigt af, hvilken bestyrelsespost der er tale om, hvilke underudvalg man engagerer sig i og hvilke opgaver der er på dagsordenen. Bestyrelsesarbejdet giver også adgang til hyggeligt samvær, nye impulser, inspiration, indsigt og indflydelse.

Bestyrelsen afholder generalforsamling, har ansvaret for budget, fører tilsyn med økonomi, budget og regnskab samt medvirker ved ansætte og afskedigelse personale. 

Genveje til relevant information:

Bestyrelsen

Læs om bestyrelsesarbejdet, se hvem der er medlem, forretningsordenen mm. 

Forældresamarbejdet

Vi laver skole i fællesskab, læs mere om roller og forventninger her. 

Forældreudvalg

Som forældre er der forskellige udvalg i kan tage del i. På klasse og skole plan. 

Åben børnegennemgang

Hvorfor gør vi det, og hvordan virker det?

Ferie og fridage

Hold ferie når skolen er lukket, se oversigt over ferie og fridage her. 

Støtteforeningen

Vores støtteforening støtter skolen. Læs mere om foreningen her.