Vores mantra: 

“Du kan, du vil, du tør i hvert fald prøve!”

Vision – Den tid vi lever i og lilleskolepædagogikken

Vi lever i en verden i konstant udvikling og forandring. Det stilles høje krav til vores faglige og personlige kompetencer i det liv, vi lever og i de jobs, vi varetager. Sådan bliver det også – om muligt – i endnu højere grad for vores børn. De skal kunne stå stærkt i en foranderlig verden – både for at bidrage i vores fælles samfund, men også for at kunne trives som individer og have et godt liv, hvor vi kan trives og glædes.

I Lilleskolepædagogikken starter det gode liv med en god barndom, hvor børnelivet har stor værdi i sig selv. Børnelivet skal have plads til leg, oplevelser, fordybelse og udfordringer, og barnet skal mødes i et roligt tempo. Børn skal vokse op i et miljø med gode værdier i et engagerende fællesskab. Vores pædagogik tager udgangspunkt i at børn og unge skal tro på sig selv og egne evner. De skal lære at hvile i sig selv og opleve tilfredshed med at være, som de er. Vores pædagogik skal give børn mod på livet og lyst til at skabe og eksperimentere i den verden, som de lever i.

Vi betragter tilegnelse af musisk/kreative samt sociale og personlige egenskaber som vigtige parametre for, hvordan vi klarer os i både arbejdsliv og privatliv. Børn skal lære at skabe positive relationer, sætte sig i andres sted, stå frem for andre med klare budskaber, sætte viden i spil på tværs af fag og kultur, og de skal lære at kunne skabe værdi sammen med andre, der ikke ligner dem selv.

Med udgangspunkt i målet om det gode børneliv baseret på lilleskolens pædagogiske grundtanke, har vi et klart formål for Hareskovens Lilleskole:

Samfundet og det gode liv

Vi vil give vores elever faglige, personlige og sociale kompetencer, der sætter dem i stand til både at udfordre og udvikle vores samfund – samt skabe sig selv et godt liv i en verden i konstant forandring.

Dannelsen og fællesskabet

Vi vil danne og uddanne fremtidens demokratiske voksne. Voksne, der har mod på at deltage aktivt i verden med evner til at indgå i og skabe værdi gennem konstruktive fællesskaber.

Værdierne og selvet

Vores elever skal forlade skolen grundglade med gode værdier og tro på eget værd og med en “rygsæk” fyldt med viden, værktøjer og mod på livet. Vores praksis skal også medvirke til, at vores børn føler sig frie og tør udtrykke sig gennem forskellige udtryksformer.

Kulturen og drivkraften

Vores skolekultur skal være kendetegnet ved glæde, engagement, nærvær og omsorg. Vi værner om det gode børneliv med leg, læring og plads til at være barn, og vi drives af drømmen om at sende unge mennesker ud fra Hareskovens Lilleskole

DER KAN, DER VIL OG SOM IHVERFALD TØR PRØVE

Skolens formål

Stk 1: Hareskovens Lilleskoles overordnede funktion

Hareskovens Lilleskole skal danne en tryg skole- og fritidsramme for det gode børne- og ungeliv, hvor eleverne har mulighed for at udvikle sig som hele mennesker.

Børn og unge, personale og forældre skal i samspil udvikle og vedligeholde forpligtende fællesskaber med plads til forskellighed.

Skolens reformpædagogiske afsæt skal fagligt og menneskeligt give eleverne indsigt og udsyn, så de kan deltage i verden, være ansvarlige i menneskets samspil og forbundethed med naturen, og handle i eget liv med fantasi, nysgerrighed og tillid til sig selv og andre.

Stk 2: Skolens, fagenes og fritidens almene opgave

Undervisningen udgør en faglig helhed af sociale-, praktisk-musiske og boglige elementer.

Eleverne skal møde varierede undervisningsformer, hvor fagenes indhold, særlige sprog og udtryksmuligheder indgår i virkelighedsnær og projektorienteret undervisning.

Gennem undervisning i fagene skal eleverne få erfaringer med at være i relation til omgivelserne samt udvikle en kritisk sans i forbindelse med problemløsning i fællesskab med andre.

Fritidspædagogikken skal understøtte et børneliv med fordybelse, frihed og leg i et eksperimenterende værksteds- og aktivitetsmiljø med natur, kreativitet og fællesskaber som omdrejningspunkt.

Stk 3: Hareskovens Lilleskoles demokratiske dannelsesopgave og værdier

Skolens og fritidens hverdagsliv skal åbne for elevernes demokratiske dannelse til et samfund med frihed, mangfoldighed og folkestyre med børn og voksne som gode rollemodeller.

Hele skolens og fritidens virke skal sikre plads til den nysgerrige og respektfulde kommunikation.

Skolens samlede årshjul og traditioner skal understøtte et meningsfuldt og glædesfyldt børne- og ungeliv med udviklingsmuligheder i et roligt tempo.

Vores faglige udgangspunkt og pædagogiske dogmer

Vores faglighed tager udgangspunkt i ”det musiske” forstået som:

 • Det legende
 • Det undersøgende
 • Det skabende
 • Plads til gode ideer
 • Det emotionelt “bevægende”
 • Det involverende
 • Indtryk og udtryk

Endvidere har vi afsæt i kultur- og naturforståelse, viden om den verden, vi lever i, med særligt fokus på klimaudfordringer og bæredygtighed.

Pædagogiske dogmer

 • Børn trives og lærer i et miljø med glæde, nærvær og gode arbejdsvaner.
 • Alle børn har evner og styrkesider.
 • Børnelivet har værdi i sig selv.
 • Børn motiveres, når de involveres i læringsprocessen og målet for deres arbejde.
 • Børn motiveres af voksne, der udviser engagement og er gode forbilleder.
 • Alle børn har brug for at blive anerkendt og føle sig forstået, som dem de er.
 • Musik, bevægelse og leg er grundlæggende for børns udvikling og glæde.
 • Børn blomstrer, når de oplever successer og har gode relationer til kammerater og voksne.

Det forpligtende fællesskab

Når barnet starter på skolen, bliver både barn og forældre en del af det fællesskab, der er skolen.

Skolen er de mennesker, der er på skolen, og menneskerne er det, skolen gør dem til.
Det er vigtigt, at alle bidrager positivt til fællesskabet. Fællesskabet forpligter.

På Hareskovens Lilleskole er det en del af vores trivselspolitik, at man har krav på anerkendelse, og at man er forpligtet til at bidrage til, at fællesskabet er så godt som muligt for alle.

I dannelsen af det demokratiske menneske indgår både oplevelser, der inkluderer den enkelte i et fællesskab, og også de forpligtelser der er forbundet ved at være en del af et fællesskab.

For at blive dannet til et demokratisk menneske må børnene færdes i et miljø, hvor de er trygge og har ejerskab til de ting, der foregår. De kan færdes i tryghed, og de må også bidrage til, at der er en god stemning.

Hvis der er forhold, som barnet ikke synes om, skal der være mulighed for at tale om problemet og måske gøre noget ved det – eller forstå, hvorfor det må være sådan.

At gøre noget for fællesskabet er at sætte sit eget ego til side.
I fællesskabet spejles andre, og man bliver selv spejlet af andre på en positiv måde. Sådan finder man ud af, hvem man selv er.

Forældrene er en aktiv del af skolen. Det er vigtigt, at de bakker op og forstår de processer, der sker – forældrene er en del af noget – skolen er ikke bare et produkt, som kan købes.

 

I hverdagen viser det sig fx ved:

 • at “man må ikke udelukke”.
 • lærere, børn og forældre er aktive medspillere i at inddrage de børn, der hænger i periferien i klassefællesskabet.
 • at klassen er et sted, der er så trygt, at alle tør sige sin mening.
 • at man laver fx en masse ting til loppefesten, for at gavne 6. klasse og det fællesskab der er på skolen.
 • at vi inddrager alle i klassen i arrangementer fx fødselsdage.

Der kan være sammenhænge, hvor hele pigegruppen samles eller hele drengegruppen samles for at styrke de sociale bånd.
Der er gode erfaringer med på tværs af køn at inddele klassen i mindre “legegrupper”, der på skift samles hjemme hos hinanden i løbet af skoleåret.

 • at forældrene er forpligtet til at deltage i og bakke op om klassefællesskabet.

Skolens struktur er bygget op, så der tages højde for fællesskabende aktiviteter fx:

 • bakker skolen op om de enkelte klasser
 • børn bakker op om hinandens fremlæggelser selvom de ikke selv er “på” – det sker ved børnehusmøder, teater og anden optræden
 • prioriteres lejrskoler fælles for Mellem og Lilleafdelingen, og for Overbygningen – samt klasselejrskoler på nogle klassetrin
 • Der holdes fast i fælles aktiviteter for hele skolen – karneval, loppemarked og fastelavn

Værdier for vores skole som arbejdsplads

 • Vi har tillid til hinandens faglighed, og vi praktiserer åbenhed, dialog og medindflydelse.
 • Vi arbejder for en fælles skole og værner om vores værdier.
 • Vi er ambitiøse og udvikler løbende vores praksis.
 • Hos os skal gode ideer kunne lade sig gøre, og vi har kort vej fra ord til handling.
 • Vi tager alle ansvar for den gode stemning og taler pænt til og om hinanden.
 • På vores skole er det i orden at lave fejl. Fejl ser vi som en mulighed for at blive klogere.
 • Vi vil være en god arbejdsplads med plads til personlig udvikling og sjov.
 • Vi er engagerede i at skabe den bedste udvikling for alle vores børn.

Hvad er en Lilleskole?

1. Undervisning

 • Lilleskolens undervisning og skolekultur sigter på såvel barnets faglige og personlige udvikling som barnets sociale dannelse.
 • I lilleskolens undervisning er børnene undersøgende; de eksperimenterer, filosoferer, bruger deres fantasi og søger forklaringer og sammenhænge.
 • I lilleskolens undervisning er dialog, samarbejde og viden grundlaget for udvikling af tanken, kreativiteten og argumentet.
 • I lilleskolens undervisning er førstehåndsoplevelser både i og uden for skolen af stor betydning. Kroppen og sanserne bliver udfordret. Det gør indtryk og fremmer børnenes virkelyst og fordybelse.
 • Lilleskolens undervisning og skolekultur styrker og udvikler børnenes evne til at være skabende i skrift og tale, i musik og billeder, i bevægelse og teater.

2. Dannelse

 • Skolen for barndommen – En rig barndom med leg, venskaber og oplevelser er et mål i sig selv og “grundstoffer” i børns dannelse.
 • Skolen for livet – Børnene opdrages til livsduelige mennesker, der udviser mod, respekt, ærlighed samt dømme- og handlekraft.
 • Skolen for samfundet – Børnene opdrages til at være aktive medborgere i et demokrati, der hviler på grundlæggende menneskerettigheder.
 • Skolen for verden – Skolen forbereder børnene til en globaliseret verden med forskellige kulturer og komplicerede samspil mellem natur og samfund.

3. Skolekultur

 • Lilleskolen bygger på levende fællesskaber forankret i ansvar for fælles opgaver, medbestemmelse, mangfoldighed, frihed til at ytre sig og pligten til at lytte til andre.
 • Lilleskolens dagligdag kendes på nærhed, gensidig respekt, rummelighed, venskab og ligeværd.
 • Lilleskolen møder forældrene i et tillidsfuldt og forpligtende samarbejde om ansvaret for barnets undervisning og opdragelse.
 • Lilleskolens elever, medarbejdere og forældre er deltagere i skolens liv og udvikling.
 • Lilleskolen kendes på, at der er kort vej fra ide og problem og handling.

Genveje til relevant information

Profil og historie

Læs bl.a. om vores vision, formål, pædagogik og det forpligtigende fællesskab her

Nyt fra ledelsen

Læs ledelsens kvartalsvise nyhedsbreve og skolelederens skriv her

Optagelse

Læs alt om optagelse, opskrivning på venteliste og digital opskrivning her

Skolepenge

Hvad koster det at have barn på Hareskovens Lilleskole? Find takster her

ABC

Se skolens ABC – spørgsmål og svar på alt mellem himmel & jord

Lovpligtig information

Find vedtægter, nøgletal, årsberetninger, handleplan for undervisningsmiljø og evalueringsplaner her

Syng skolens sange

Lyt til skolens sange, eller download tekster med akkorder i PDF her

Køkkenet

Vi har madordning på skolen og eleverne er med i køkkenet. Læs mere her