Optagelse

Opskrivning på venteliste foregår digitalt

Det koster 300 kr.* at blive opskrevet på vores ventelister. Bemærk beløbet refunderes ikke, uanset optagelsesstatus til det ønskede klassetrin.

Følgende er vigtigt ved opskrivning:

 • Tjek at korrekt skoleår er angivet
  – start i børnehaveklassen sker i det år barnet fylder 6 år, medmindre barnet skoleudsættes
 • Oplys søskende, hvis I har flere børn skrevet op eller gående på skolen i forvejen
  – manglende information herom kan betyde søskendefordel (ved børn på skolen) ikke bliver registeret korrekt 
 • Tjek at der er angivet korrekt mailadresser
  – information om ventelisten mv. kan gå tabt, hvis man har oplyst forkert mailadresse 
 • Sæt ”hak”, hvis I har haft støtteforanstaltninger eller kontakt med PPR
 • Udfyld vores tillægsspørgsmål og vedhæft ansøgningen, hvis du søger til et eksisterende klassetrin (til kommende børnehaveklasser vil I blive bedt om at udfylde tillægsspørgsmål forud for en evt. samtale): Spørgsmål ved ansøgning til eksisterende klassetrin

Fejlagtig oprettelse kan ikke opfanges i vores system og tjek af opskrivningen er derfor på eget ansvar. Det er ligeledes vigtigt at I oplyser ændringer i e-mailadresser.

Digital opskrivning

Log på med dit NemID/MitID for opskrivning (børn med samme folkeregisteradresse).

* Administrationsgebyr 300 kr.- for digital opskrivning.

Ring evt. for mere information 44 98 82 10.

Status på optagelsesprocedure til børnehaveklassen skoleåret 24/25

Optagelsesforløbet til skolestart august 2024 er nu afsluttet. Vi har optaget 2 klasser med 22 børn i hver. Vi har netop udsendt plan til familierne med brobygningsaktiviteter som foregår frem til sommerferien. Brobygningsaktiviteterne skal give børnene mulighed for at lære skolen bedre at kende forud for skolestart, og forældrene velinformerede og klar til at blive en del af HLS. Læs brev og plan med brobygningsaktiviteter her.

OBS! Optagetidspunkt er ændret fra 1. maj til 1. august fra 2024

Der vil fremover være skolestart for nye børnehaveklasser 1. august 2024 og ikke længere 1. maj.

Skolen har tidligere praktiseret optag af nye børnehaveklasser 1. august og vi ser frem til at genoptage denne praksis.

Beslutningen er, efter en længere proces med involvering af både forældrerepræsentanter, bestyrelse samt personale, truffet med et ønske om, at skabe større sammenhæng og kontinuitet igennem hele skoleåret for de børn, der allerede går på skolen, samt en overbevisning om at vi hvert år kan skabe den mest trygge og rolige opstart for vores børnehaveklasser, også når der optages dobbeltklasser.

Når optagelse sker den 1. maj har det store konsekvenser for alle afdelinger  i en periode med rigtigt mange arrangementer.

Vi vil fortsat holde informationsmøde og optagelses samtaler i efteråret, således at I ved om I har fået plads inden juleferien.

I 2024 optager vi 2 børnehaveklasser. 

Har du børn på skolen i forvejen, skal søskendebørn også opskrives på den digitale venteliste, dog uden at betale opskrivelsesgebyret.

Diverse om optagelsesforløbet: Nye børnehaveklasser

Vi optager op til 22 elever i hver klasse, og vi forsøger at tilstræbe en fordeling på 11 drenge og 11 piger i hver klasse.

Familier med børn, der allerede går på skolen i forvejen opnår søskendefordel, men skal gennemgå opskrivnings- og optagelsesforløbet på lige fod som alle andre.

Efteråret før skolestart vil de første familier på ventelisten blive indkaldt til et informationsmøde, hvor man bekræfter at man er aktivt søgende til Hareskovens Lilleskole.

Herefter indkaldes der til optagelsessamtaler, som afholdes i ultimo oktober-ultimo november. Børnene skal deltage i optagelsessamtalen.

Besked om optagelse på Hareskovens Lilleskole vil ske senest ultimo december, året før skolestart.

Til de familier, der får optaget et barn: Så snart I modtager førskole udtalelserne fra børnehaverne på jeres barn, bedes I sende det til kontoret på mail@hareskovenslilleskole.dk, således at de kan indgå i en vidensoverdragelse der sikrer den tryggest mulig overgang for børnene.

I foråret inviteres alle børnehaverne til besøgsdage, hvor de optagede børn kan vise deres nye skole frem til deres børnehavekammerater. Hvis jeres barns børnehave ikke har mulighed for at deltage, kontakter vi jer for at give jer mulighed for at deltage med jeres eget barn.

I forsommeren indkaldes der til en legeskoledag for børnene, samt informationsmøde for jer forældre. Det er en hverdag fra kl. 13.30-15.30. Hér oplever børnene at prøve at gå i skole og de møder deres nye klasse samlet for første gang. Informationsmødet for jer forældre vil ligeledes byde på et møde i jeres nye klassefællesskab, samt omhandle opstart 1. august og perioden med indkøring og opstart.

Formålet med legeskoledagen er at børnene oplever en tryg og sjov eftermiddag med deres nye klassekammerater og dermed stiller deres sigte ind på overgangen fra børnehave til skole.

Følgende kriterier tager vi udgangspunkt i optagelsen:

 • Søskendebørn har søskendefordel
 • Balance af drenge og piger
 • Venteliste

Samt under forudsætning af gensidigt afstemte forventninger. Skolen forbeholder sig ret til at afvise optag og om muligt anbefale et andet, mere passende skoletilbud.

Pladsen er sikret, når indmeldelsesgebyr er betalt til skolens Støtteforening. Mere information herom følger ved optagelsen.

Optagelse på eksisterede klassetrin

Ved ledige pladser gennemgår vi klassetrinets venteliste og tilbyder uforpligtende samtale og rundvisning til de familier der kan komme i betragtning til den ledige plads. Det er desværre ikke muligt at tilbyde rundvisninger og samtaler, før der er en ledig plads.

Vi optager nye elever løbende med udgangspunkt i elevtallet på det pågældende klassetrin og på basis af en vurdering af, om det er pædagogisk hensigtsmæssigt at optage nye elever. Sådan en vurdering vil til hver en tid være situationsbestemt og med afsæt i klassens “her og nu” samt klasselærers oplevelse af det samlede undervisningsmiljø. Vi tilstræber altid et snit på 22 børn pr klasse, men forbeholder os retten til at optage op til max 24 børn i en klasse, hvis der f.eks. er tale om søskendebørn.

I er velkomne til at skrive op på ventelisten. Det er i den anledning vigtigt, at I også udfylder og uploader de vedlagte spørgsmål og giver en uddybende beskrivelse af jeres barn til jeres digitale ansøgning. Skema med spørgsmål hentes her: Spørgsmål ved ansøgning til eksisterende klassetrin.

Vær opmærksom på, at vi i forbindelse med optagelse senere i skoleforløbet ikke altid følger ventelisten, da vi anlægger et helhedssyn på optagelsen, hvor vi vurderer overensstemmelse mellem den enkelte elevs ressourcer og klassens trivsel. Optagelse senere i skoleforløbet bygger altså på et skøn, som beror på en subjektiv vurdering af ansøgerbarnets mulighed for at falde godt til i klassen samt klassens generelle trivsel.

Når vi går i gang med optagelsesrunde, vil I blive inviteret til en indledende samtale og rundvisning ved skolens ledelse. Hvis der stadig er basis for optagelse, indkalder skolen til en anden samtale med jer forældre og jeres barn. Vær opmærksom på, at det er et krav, at I giver tilladelse til, at vi indhenter oplysninger fra tidligere skole/institution og/eller PPR og at endelig optagelse er betinget af, at vi modtager disse oplysninger.

Skoleskift midt i et skoleforløb

Det kræver mange overvejelser, når man er forældre til et barn, som af forskellige årsager kan have behov for et skoleskift midt i et skoleforløb. Vi gør os umage med at sætte en tryg og åben ramme for dialogen, og vi står gerne til rådighed med sparring i jeres proces. Vi kan altid tilbyde en samtale om, hvordan I kan gribe det an i forhold til jeres barn.

Vi råder altid forældre til at tage beslutningen på sig – det er en voksenbeslutning at vurdere, om et skoleskift er nødvendigt. Det må aldrig blive barnets ansvar – uanset alder. Barnet skal lyttes til, men ikke stå med det svære valg i sidste ende. Et barn kan hverken overskue konsekvensen eller de nye muligheder, der kan følge med et skoleskift – og kan derfor være tilbøjelig til at fastholde det eksisterende (også selvom det ikke fører til bedre trivsel).

 Jo tydeligere I kan være som forældre på, hvad der er jeres overbevisning, jo mere tryg vil I gøre jeres barn i en overgangsfase fra noget velkendt til noget nyt. 

Genveje til relevant information

Profil og historie

Læs bl.a. om vores vision, formål, pædagogik og det forpligtigende fællesskab her

Nyt fra ledelsen

Læs ledelsens kvartalsvise nyhedsbreve og skolelederens skriv her

Optagelse

Læs alt om optagelse, opskrivning på venteliste og digital opskrivning her

Skolepenge

Hvad koster det at have barn på Hareskovens Lilleskole? Find takster her

ABC

Se skolens ABC – spørgsmål og svar på alt mellem himmel & jord

Lovpligtig information

Find vedtægter, nøgletal, årsberetninger, handleplan for undervisningsmiljø og evalueringsplaner her

Syng skolens sange

Lyt til skolens sange, eller download tekster med akkorder i PDF her

Køkkenet

Vi har madordning på skolen og eleverne er med i køkkenet. Læs mere her