Undervisning:

Kreativitet, personlig/social udvikling og høj faglighed

Generelt om undervisningen

Bekendtgørelsen for lov om friskoler og private grundskoler stiller krav til os om at vores undervisning står mål med folkeskolen. Børn på vores skole skal som minimum have lige muligheder med andre børn, når de afslutter grundskoleforløbet. Vi har således frihed til at vælge indhold og metoder, så længe vi ved endt skolegang kan stille eleverne lige med børn, der har gennemført et grundskoleforløb i folkeskolen.

På Hareskovens Lilleskole tager undervisningen udgangspunkt i folkeskolens fælles mål. Vi følger slutmål og delmål i fagene indtil videre. 

I skoleåret 22-23 har vi i et samarbejde mellem bestyrelse og skolens ansatte arbejdet med at formulere vores eget formål, og vi har nu et lokalt afsæt for at formulere fagenes formål og tilknyttede undervisningsplaner. I skoleåret 23/24 medvirker vi i et tværgående udviklingsprojekt med Lilleskolernes sammenslutning, der har som sigte at udarbejde egne slutmål, delmål og undervisningsplaner i fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag. Disse skal herefter erstatte fælles mål for de 4 fagområder.

 

Lærerne har frihed til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med udgangspunkt i egen faglighed og metodefrihed.

Vi har et kreativt, musisk og fællesskabsorienteret læringsmiljø. Vi integrerer mange fagtimer i projekter og arbejder således med fagene på mange måder. Vi prioriterer at alle børn undervises i rytmik og musik gennem hele skoleforløbet, og vores madordning betyder, at det også indgår i hverdagen at være sammen om måltider.

Vi følger vores egen timeplan for fagene. Vi tilbyder billedkunst og musik som obligatorisk valgfag. Vi tilbyder ikke fransk som 2. fremmedsprog og Kristendomskundskab er ikke et selvstændigt fag hos os. Vi fører eleverne til 9. klasses afgangsprøve. Vi har gode resultater i de afsluttende prøver i 9. klasse.

Skoledagens længde er de første år af skoleforløbet kortere end i folkeskolen. Vi synes det er værdifuldt med korte skoledage, så børnelivet også rummer andre muligheder end fagdelt undervisning. I vores lilleafdeling og mellemafdelingen er dagene tilrettelagt, så der også er plads til barnets frie leg og udfoldelsesmuligheder, og vi ser fritidsafdelingen som en vigtig del af barnets samlede tilbud hos os.

Læs mere om vores undervisning: 

Lilleafdelingen

Læs om dagligdagen, projekter, fagdeling, lejrskole og meget mere

Mellemafdelingen

Læs om dagligdagen, projekter, fagdeling, lejrskole og meget mere

Overbygningen

Læs om dagligdagen, afgang og terminsprøver, uddannelsesvejledning mm.

Projekt- & værkstedsundervisning

Læs om kreative processer og social erfaring

Ringetider

Se oversigt over skolens ringetider her

Evaluering

Læs om vores evalueringskultur og undervisningsmiljø

Inklusion og specialundervisning

Læs om vores tilgang til specialundervisning